Verlof aanvragen

Door middel van onderstaand formulier kunt u verlofaanvragen.

In het belang van uw kind(eren) zijn de volgende richtlijnen van overheidswege opgesteld. Schoolverzuim (geoorloofd of ongeoorloofd) moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Voor advies kunt u bij de directeur terecht; ook in geval van twijfel.

Richtlijnen aanvragen extra verlof

Richtlijnen verlof leerplichtige kinderen buiten de schoolvakanties (wettelijk)

Gewichtige omstandigheden (maximaal 10 schooldagen per schooljaar):

 • als er aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan;
 • bij verhuizing (maximaal 1 dag);
 • bij gezinsuitbreiding (1 dag);
 • bij huwelijk van familieleden (1 of 2 dagen, afhankelijk van situatie);
 • bij ernstige ziekte van familie (duur in overleg met de directeur);
 • bij overlijden van familie (1,2,3 of 4 dagen, afhankelijk van situatie);
 • bij 25-,40-,50-jarig ambtsjubileum of 12½-,25-,40-,50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.
 • wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst of levensovertuiging.
 • bij andere gewichtige omstandigheden (in overleg met de directeur)

Niet aangemerkt als bijzondere reden, bijvoorbeeld: extra vakantie wegens wintersport, extra weekend, langdurig bezoek aan familie in land van herkomst, deelname van leerlingen aan evenementen,enz. Bij verlof voor meer dan 10 schooldagen, moet verlof via het formulier van school rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd.

Extra vakantieverlof

Extra vakantieverlof is alleen mogelijk i.v.m. de “aard van het beroep” van een van de ouder(s)/verzorgers.

Onder “aard van het beroep” verstaan we een beroep dat volledig afhankelijk is van de school-vakanties (bijvoorbeeld campinghouder). Een ouder / verzorger met een willekeurig beroep die in de schoolvakantie bij zijn werkgever om organisatorische redenen niet gemist kan worden, kan geen verlof wegens “aard van het beroep” worden gegeven.

Een aanvraag voor extra vakantieverlof dient vergezeld te gaan met een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Dit verlof mag:

 • één keer per schooljaar verleend worden;
 • niet langer duren dan 10 schooldagen
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

 

Gemeente Oldenzaal heeft onderstaande verzuimkaart ontwikkeld, ter informatie aan scholen en ouders.