De Onderwijsinspectie over de (onderwijs)kwaliteit bij Konot

Schooljaar 2018-2019 was het schooljaar waarin Konot voor het eerst kennismaakte met het vernieuwde inspectiebezoek. Hier kijken we als organisatie met een goed gevoel en ook een gevoel van trots op terug. Niet alleen omdat de bezoeken op een prettige manier zijn verlopen, maar ook omdat we mooie complimenten mochten ontvangen over hoe we het met z’n allen als Konot doen!
 
Onder het huidige toezicht voert de inspectie in eerste instantie het gesprek met het  bestuur om zo te onderzoeken hoe dit bestuur zorgdraagt voor de onderwijskwaliteit op de scholen en of het bestuur de zaken financieel zo op orde heeft dat het hier ook zorg voor kan dragen. Vervolgens onderzoekt de inspectie of het beeld van het bestuur overeenkomt met het beeld dat ze op de scholen zien. Hiertoe zijn in januari en februari 8 Konot-scholen bezocht. Ook zijn er hiervoor gesprekken gevoerd met de GMR en Raad van Toezicht.    
 
De onderwijsinspectie heeft met het bestuurlijke bezoek haar vertrouwen in het bestuur uitgesproken. Het financiële beheer van Konot is in orde bevonden. Daarnaast constateerde de onderwijsinspectie dat we een goed zicht hebben op de kwaliteit van onze scholen en dat ons beeld overeenkomt met het beeld dat inspectie heeft van de onderwijskwaliteit op onze scholen. Aan de hand van het thema ‘Eigenaarschap en gespreid leiderschap’ onderzocht de inspectie vervolgens in hoeverre het bestuurlijke beleid van Konot doorwerkt op de scholen. We zijn blij dat de inspectie heeft gezien dat dit grotendeels het geval is. 
 
De kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur van Konot zijn door de onderwijsinspectie gewaardeerd als zijnde ‘goed’. ‘Konot maakt gebruik van een uitgekiend, systeem voor kwaliteitszorg waarmee zicht gehouden wordt op de kwaliteitsontwikkeling op de scholen en er voor gezorgd wordt dat verantwoording en keuzes laag worden belegd in de organisatie’, aldus de onderwijsinspectie. Het bestuur heeft daarnaast teruggekregen dat het transparant en integer handelt. Kansen liggen er nog in de terugkoppeling over gevoerd beleid door met name minder algemeen en dus specifieker te zijn. 
 
Een compliment, tot slot, waar we als bestuur echt trots op zijn is het feit dat de inspectie op verschillende momenten en plekken in de organisatie teruggekregen heeft: ‘Wij zijn Konot!’. Waarmee we niet alleen onze trots uitspreken, maar ook de energie aangeven waarmee we met zijn allen werken aan goed onderwijs.