Daltononderwijs

Schoolmissie: 'Leren door doen!'

Ons Daltononderwijs is gebaseerd op de kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en taak. Hieronder volgt een korte uitleg.
 

Zelfstandigheid

Ons daltononderwijs stimuleert kinderen om zelf naar oplossingen te zoeken,  met behulp van hulpbronnen, leerkracht en medeleerlingen. Na een korte instructie gaan leerlingen aan het werk met de leerstof. Doordat kinderen actief en zelfontdekkend bezig zijn, begrijpen en onthouden ze de stof vaak beter. Dat wat kinderen zelf kunnen, laten we ze zelf doen.

Samenwerken

Op onze daltonschool helpen kinderen elkaar bij spel en werk. Ze leren hierbij elkaar om hulp te vragen en om hulp te bieden. Daarnaast doen kinderen hierdoor sociale vaardigheden op, zoals rekening houden met anderen en luisteren naar elkaar. Bij samenwerken leren ze ook inhoudelijk veel van elkaar. Kortom, ze leren vaardigheden die ze later in de maatschappij nodig hebben.

Verantwoordelijkheid

Vanuit vertrouwen leren we kinderen omgaan met verantwoordelijkheid. Leerkracht en leerling maken samen afspraken, waarna de leerling zelf inziet wat hij nodig heeft om een taak te kunnen doen. Het leren omgaan met deze vrijheid gaat stap voor stap. Naarmate kinderen zich ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer waardoor reflectie als middel kan worden ingezet.

Reflectie

De leerkracht geeft de leerling gelegenheid te oefenen met het plannen, organiseren, regisseren, reflecteren en initiatief nemen. De kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen kunnen door voor, tijdens en na het volbrengen van de taak terug te blikken op gemaakte keuzes en hiervan te leren.

Taak

De taak is een hulpmiddel. We maken onderscheid in ‘leerstoftaken’ en ‘huishoudelijke taken’. Bij de leerstoftaken is iedere taakbrief opgebouwd uit kern- en extra taken. Bij de huishoudelijke taken leren leerlingen verantwoordelijkheid dragen voor de gebruikte materialen en hun leeromgeving.

 

Effectiviteit

Het daltononderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen gericht op opbrengsten. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig.

Borging

Daltonscholen in Nederland nemen deel aan planmatige zelfevaluatie en visitatie. Er wordt structureel gewerkt aan het ontwikkelen, borgen, evalueren en bijstellen van het daltononderwijs als geheel.