Medezeggenschapsraad (mr)

Ouders die willen meebeslissen en meepraten over het beleid van de school, kunnen toetreden tot de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad overlegt met directie en schoolbestuur.

Wat is een medezeggenschapsraad?

Ouders en leerkrachten hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat die uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school.

Meepraten of meebeslissen

Een school moet vaak belangrijke beslissingen nemen. Maar wie is verantwoordelijk voor die beslissingen - de directie of het schoolbestuur? Uiteindelijk is dat het schoolbestuur. En dat bestuur moet ook luisteren naar de medezeggenschapsraad. Zo hebben ouders dus ook invloed op die besluitvorming.

Daltonschool de Bongerd is meer dan alleen een plek waar leerlingen onderwijs krijgen. Het is bijna een soort leefgemeenschap waar genomen beslissingen direct of indirect invloed hebben op leraren, leerlingen en hun ouders. Naast directie en schoolbestuur is daarom ook de medezeggenschapsraad belangrijk. In de medezeggenschapsraad zijn zowel schoolpersoneelsleden als ouders en/of leerlingen vertegenwoordigd. De verdeling tussen ouders en leerlingen enerzijds en schoolpersoneel (niet uitsluitend docenten maar bijvoorbeeld ook administratief personeel) anderzijds is fifty-fifty.

Naast de medezeggenschapsraad van de bongerd zijn er ook nog andere organen actief, zoals een leerlingenraad en een ouderraad, hiervan is de medezeggenschapsraad het enige orgaan met wettelijke bevoegdheden. De ouderraad of leerlingenraad hebben onder anderen tot taak de medezeggenschapsraad te adviseren. Verkiezingen bepalen wie een plaats krijgt in de medezeggenschapsraad.

Rechten

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen - wel dat er serieus op gereageerd moet worden. Bij instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Maar wanneer is welk recht van toepassing? Het schoolbestuur heeft bij zeven categorieën instemming nodig van de gehele medezeggenschapsraad. Het gaat dan om onderwerpen als:

 • verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • vaststelling of wijziging van het schoolwerkplan of het leerplan;
 • vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders;
 • vaststelling of wijziging van het schoolreglement;

Adviesrecht heeft de medezeggenschapsraad bij achttien categorieën van beslissingen die het bestuur wil nemen. Daarbij gaat het om onderwerpen als:

 • wijzigingen naar aanleiding van verbouwingen van de school;
 • wijziging van het lesrooster;
 • fusie met een andere school;
 • regeling van de vakantie;

De vergaderdata staan op de jaarkalender

De mr is te bereiken via mailadres: mr.bongerd@konot.nl 

De MR bestaat uit de volgende mensen:

Oudergeleding:

 • Noël Vrijkorte
 • Alex Kamphuis
 • Liesbeth Grooten
 • Pascal Bonte
 • Anouk van Rossum-Vinkenvleugel

Leerkrachtengeleding:

 • Ellen Snijders
 • Peter Rietman
 • Nicole Schaepers
 • Neelie Boersma
 • Marleen de Jong

Jaarverslag medezeggenschapsraad

Hieronder kunt u het meest recente jaarverslag van de medezeggenschapsraad downloaden;