Medezeggenschapsraad (mr)

De medezeggenschapsraad van daltonschool de Bongerd vertegenwoordigt de belangen van de kinderen, ouders en het personeel van de school. Wij toetsen het schoolbeleid aan de hand van wet- en regelgeving (Wet Medezeggenschap op Scholen). Wij streven open communicatie na met onze achterban en met school.
Ouders die willen meebeslissen en meepraten over het beleid van de school, kunnen toetreden tot de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad overlegt met directie en schoolbestuur.

De mr bestaat uit de volgende personen
Oudergeleding:
•    Daniëlle Broeze
•    Alex Kamphuis (penningmeester)
•    Coen Heck
•    Pascal Bonte (secretaris)
•    Roy Damgrave (voorzitter)

Personeelsgeleding:
•    Ellen Snijders
•    Francis Soer
•    Nicole Schaepers (notulist)
•    Neelie Boersma
•    Daniëlle Boink

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (gmr)
Stichting KONOT heeft een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. De mr heeft twee vertegenwoordigers in de gmr. Voor onze school zijn dat een ouder en een leerkracht: Pascal Bonte en Marjan Grunnekemeijer.

Speerpunten 
De actuele speerpunten van de mr zijn:
•    Gezonde school
•    Lezen
•    Ouderbetrokkenheid

Documenten
Hieronder vindt u verschillende documenten ter inzage:

 

 

Er volgt nog: 
•    Activiteitenplan

Vergaderingen
De vergaderingen van de mr zijn openbaar. Hieronder vindt u de vergaderdata voor het lopende schooljaar:
•    Donderdag 10 oktober
•    Donderdag 12 december
•    Donderdag 23januari 
•    Donderdag 26 maart
•    Donderdag 18 juni

Contact
Heeft u het idee dat wij als mr iets voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact met ons op via het emailadres: mr.bongerd@konot.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wij werken graag voortdurend met elkaar aan een optimaal klimaat op onze school. Verder informeren wij u over actuele onderwerpen (zoals mr-verkiezingen, mededelingen etc.) via Social Schools en het infoblad.