Medezeggenschapsraad (mr)

De medezeggenschapsraad van daltonschool de Bongerd vertegenwoordigt de belangen van de kinderen, ouders en het personeel van de school. Wij toetsen het schoolbeleid aan de hand van wet- en regelgeving (Wet Medezeggenschap op Scholen). Wij streven open communicatie na met onze achterban en met school.
Ouders die willen meebeslissen en meepraten over het beleid van de school, kunnen toetreden tot de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad overlegt met directie en schoolbestuur.


De MR bestaat uit de volgende personen
Oudergeleding:
•    Daniëlle Broeze (penningmeester)
•    Coen Heck
•    Pascal Bonte (secretaris)
•    Karen van der Haar
•    Roy Damgrave (voorzitter)
Personeelsgeleding:
•    Cees Schurink 
•    Francis Soer
•    Nicole Schaepers (notulist)
•    Ellis Veltman
•    Daniëlle Boink


Speerpunten 
In 2022 gaat de MR werken aan haar eigen ontwikkeling, te samen met de directie.

 

Documenten

 

Vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. In de jaarkalender vindt u de vergaderdata van het lopende schooljaar.

 

Contact
Heeft u het idee dat wij als MR iets voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact met ons op via het emailadres: mr.bongerd@konot.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wij werken graag voortdurend met elkaar aan een optimaal klimaat op onze school. Verder informeren wij u over actuele onderwerpen (zoals MR-verkiezingen, mededelingen etc.) via Social Schools en het infoblad.