Medezeggenschapsraad (mr)

De medezeggenschapsraad van daltonschool de Bongerd vertegenwoordigt de belangen van de kinderen, ouders en het personeel van de school. Wij toetsen het schoolbeleid aan de hand van wet- en regelgeving (Wet Medezeggenschap op Scholen). Wij streven open communicatie na met onze achterban en met school.
Ouders die willen meebeslissen en meepraten over het beleid van de school, kunnen toetreden tot de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad overlegt met directie en schoolbestuur.

De MR bestaat uit de volgende personen
Oudergeleding:
•    Daniëlle Broeze (penningmeester)
•    Ishtar Katalanc
•    Pascal Bonte (secretaris)
•    Karen van der Haar
•    Roy Damgrave (voorzitter)

Personeelsgeleding:
•    Cees Schurink 
•    Francis Soer
•    Ellis Veltmann
•    Daniëlle Boink
•    Vacant

Speerpunten: 
In 2023 gaat de MR werken aan haar eigen ontwikkeling en samenwerking met de directie.

Documenten:

 

Vergaderingen:
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. In het schooljaar 2023 / 2024 zijn deze:
-    21 September 2023
-    9 November 2023
-    14 december 2023
-    15 Februari 2024
-    4 April 2024
-    16 Mei 2024
-    20 Juni 2024
Tevens vindt u in de jaarkalender en op social schools de vergaderdata van het lopende schooljaar.
 
Contact:
Heeft u het idee dat wij als MR iets voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact met ons op via het emailadres: mr.bongerd@konot.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wij werken graag voortdurend met elkaar aan een optimaal klimaat op onze school. Verder informeren wij u over actuele onderwerpen (zoals MR-verkiezingen, mededelingen etc.) via Social Schools en het infoblad.