Identiteit

De Bongerd is een gecertificeerde daltonschool. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zowel zelfstandig als samen leren werken, en de verantwoordelijkheid krijgen die zij aankunnen. De zelfredzaamheid die kinderen vanuit het daltononderwijs krijgen aangeleerd, maakt de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs gemakkelijker.

 

Vernieuwend

De Bongerd blijft graag bij de tijd en staat open voor vernieuwingen. Zo houden we ontwikkelgesprekken met de kinderen zelf. Naast de reguliere oudergesprekken geven deze kindgesprekken zeer waardevolle informatie die school kan gebruiken om het pedagogisch klimaat, het lesaanbod en de onderwijsontwikkeling meer te personaliseren. Op digitaal terrein werken we met eigentijdse middelen, een veilige digitale werkomgeving voor kinderen, starten we met mediawijsheid en programmeren en werken we met een ouderportaal waarop ouders de leerontwikkeling van hun kinderen kunnen volgen. Daarnaast zijn we trots op onze nieuwe aanwinsten de 'belevingstuin', het'wetenschap & techniek-lokaal' en het 'Freerunning-beweegplein'. Deze vernieuwingen geven een flinke boost aan het onderwijsaanbod en leerplezier. Verder werken we aan het traject 'Kansrijk voor elk kind’. Dit initiatief is gestart om lesstof beter te laten aansluiten bij individuele talenten en mogelijkheden van kinderen. Dit gebeurt door samenwerking te organiseren met een diversiteit aan bedrijven en organisaties, welke op hun beurt in de Bongerd gastlessen geven. Zo ontstaat een verbreed lesaanbod waarbij meer ingespeeld wordt op de individuele talenten en leermogelijkheden van kinderen. Tot slot noemen we de cycli rondom 'Talentontwikkeling'. Vanuit de daltongedachte ‘een leven lang leren’, is op de Bongerd de gedachte ontstaan dat we het gewone lesprogramma uit willen breiden, omdat we zien dat er zoveel meer talenten bij kinderen zijn dan bijvoorbeeld alleen goed kunnen rekenen, lezen en schrijven. De huidige maatschappij en die van de toekomst heeft in onze ogen al die talenten nodig, maar dan moeten ze bij kinderen wel worden ontdekt. Dat ontdekken kan heel goed als onze school kinderen nieuwsgierig kan maken. Dat houdt in dat we grenzeloos willen denken in het workshopaanbod. Tijdens de sessies talentontwikkeling doen we dit dan ook.
 
En bovenal hebben we plezier in ons werk en genieten we van ‘groei’ bij kinderen.
 

 

Eigen kijk

De Bongerd heeft een katholieke achtergrond. Naast het vieren van de christelijke feestdagen vinden wij het belangrijk om onze levensbeschouwelijke visie te vertalen naar respect voor elkaar en de omgeving. Hierbij hoort ook onderwijs over andere culturen, geloofs- en levensovertuigingen. In de klas maken wij duidelijke afspraken over de omgang met elkaar. We leren een kind zich te verplaatsen in anderen, eerst zelf een oplossing te zoeken voor een probleem, en bewuste keuzes te maken.

 

Dynamisch

De Bongerd is een dynamische school. Onze leerkrachten zijn enthousiast en zijn continu bezig om op basis van evaluatie en zelfreflectie, het onderwijs nóg beter te maken. Ook ouders worden regelmatig uitgenodigd mee te denken. Onder andere door ontmoetingsavonden in ons Onderwijscafé en informatieavonden, betrekken wij de ouders bij wat er op school gebeurt. De Bongerd is een Brede School en werkt onder andere samen met Kinderdagverblijf Columbus Junior, Kaliber Kunstenschool, OnderwijsOndersteuningsCentrum, Schoolbieb, Logopedie Oost, type-instituut CSDenekamp, ZOT (theaterschool), Saxion PABO en ROC van Twente.